Smsbox.be Logo

Tel.: +32(0)9/328.03.83

  • Twitter
  • Facebook

Voorwaarden

1) Algemene Voorwaarden
2) Privacy & Cookie Policy
3) Data Retentie
4) Specifieke Voorwaarden (zie hieronder)

De aanbiedingen en de prijzen van de 'credits' zijn geldig op de dag wanneer ze op https://www.smsbox.be aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn exclusief BTW. Smsbox.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Smsbox.be biedt zijn diensten aan op zijn website tot uitputting van voorraad. Smsbox.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Er is pas sprake van een geldige overeenkomst tussen de klant en Smsbox.be wanneer Smsbox de betaling ontvangt van de bestelling op zijn website. Op deze regel kan afgeweken worden, mits toestemming van Smsbox.be.

De algemene voorwaarden van Smsbox.be hebben voorrang boven alle andere voorwaarden, i.c. die van de klant.

Op deze voorwaarden en op elke bestelling, aanvaarding of overeenkomst die onder deze voorwaarden valt is de Belgische wetgeving van toepassing. Elk geschil betreffende het onderhavige, de interpretatie of uitvoering ervan, bij gebrek aan minnelijke schikking, vallen onder de bevoegdheid van rechtbanken te Gent.

Credits

Smsbox.be gebruikt het systeem van credits bij het gebruik van haar applicaties. Een credit is het cijfer wat Smsbox.be aanrekent per verzonden of ontvangen sms/mms/fax.

Voor de juiste verhouding per verzonden sms per netwerk wordt uitdrukkelijk verwezen naar https://www.smsbox.be/gateway_list.php. Hierop staat het aantal credits, dat wordt afgetrokken bij een bericht van 160 tekens (='standaardsms'). Smsberichten kunnen echter maximaal 459 tekens bevatten, waarbij er per 153 tekens het aantal van 1 standaardsms wordt aangerekend.

Voor het juiste aantal credits die per verzonden/ontvangen sms/mms/fax of het gebruik van een dienst of applicatie worden aangerekend, wordt verwezen naar de site van https://www.smsbox.be.

De credits zijn 12 maanden geldig ingaande vanaf datum van aankoop. Reactivatie is mogelijk binnen de 7 dagen na de vervaldatum door aankoop van minimum 500 nieuwe credits. Na de 7 dagen vervallen deze onherroepellijk. Bij bestellingen gedurende looptijd van reeds aangekochte credits geldt de laatste aankoopdatum als beginperiode van 12 maanden en worden de voorheen aangekochte credits automatisch voor 12 maanden verlengd.

De klant gaat akkoord om 1x per week een notificatie mail te ontvangen met het resterend aantal credits en zijn vervaldatum. De klant heeft zo de mogelijkheid om tijdig zijn credits op te waarderen.

Premium SMS

Smsbox.be betaalt de klant binnen de 90 dagen na het einde van de kalendermaand uit wanneer het tegoed meer is dan €25 (België, voor buitenland geldt minimaal €50).

De klant kan een factuur toesturen na elke kalendermaand bij het bereiken van het min. bedrag. De klant ontvangt dan in zijn mailbox een e-mail met het juiste bedrag voor facturatie, indien > €25 (buitenland > €50). Het opgegeven bedrag is excl. btw. Een vervaldatum van 90 dagen moet vermeld staan op de factuur.

Rechten/plichten en aansprakelijkheid van de klant

De klant beschikt over een eigen account, met de mogelijkheid om de door hem/haar gekochte credits te voor het verzenden of ontvangen van sms/mms/fax of te gebruiken voor de verschillende applicaties.

De klant is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verstrekt omtrent zijn identiteit. Het aanmaken van valse aliassen of valse afzendernummers zijn verboden en de klant erkent en aanvaardt dat bij malversaties hierop de account wordt geschorst voor verdere onderzoek. Indien na schorsing en aanmaning de klant nog steeds weigert om de juiste gegevens te verschaffen zal de schorsing tot onherroepelijke sluiting leiden van de account met verlies van credits. Verdere vervolging en de vrijwaringsplicht blijft gelden in hoofde van de klant voor de eventueel aangebrachte schade.

De klant verbindt zich er toe om zich zoals een normaal en zorgvuldig persoon te gedragen en zich zodoende binnen de wettelijk normen te houden. De diensten van Smsbox.be kunnen onder geen beding gebruikt worden voor onder andere, maar niet beperkend tot stalking, spoofing, versturen trojans, illegale activiteiten, veroorzaken van schade aan electronisch toestellen van de bestemmeling.

De diensten verstrekt door Smsbox.be dienen enkel voor normaal gebruik en mogen geen enkele schade veroorzaken bij derden en Smsbox.be. Bij twijfel dient de klant eerst de toestemming aan te vragen aan Smsbox.be. Deze toestemming zal na een gedegen onderzoek van mogelijke schade binnen de zeven (7) dagen verleend worden. Zonder dergelijke toestemming blijft de vrijwaringsplicht van toepassing in hoofde van de klant.

De klant kan zijn credits gebruiken voor alle doeleinden die binnen de wettelijk toegestane normen zijn toegelaten.

Het verzenden van publicitaire berichten is toegestaan, indien de ontvanger zijn goedkeuring eraan gehecht heeft. Bij problemen dient de klant op aanvraag van Smsbox.be deze toelatingen te overhandigen.

De klant zal alle kosten, voortvloeiend uit de schade die veroorzaakt werd door het leveren van niet correcte informatie door de klant terugbetalen aan Smsbox.be

De klant vrijwaart Smsbox.be van gerechtelijke vervolgingen die gebeuren op basis van feiten die door de klant zijn gepleegd bij het gebruik van de account.

De klant verbindt er zich toe om op geregelde tijdstippen de FAQ-sectie te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van de recentste technische ontwikkelingen op Smsbox.be.

Anti-fraude maatregelen

Fraude is een vorm van bedrog. Daarom doen we bij Smsbox.be alles om fraude te voorkomen. Onze publieke en interne maatregelen zorgen daarvoor.

Allerhoogste prioriteit

Bij ons staat veiligheid nooit ter discussie. Daarom heeft beveiliging en fraudepreventie bij Smsbox.be de allerhoogste prioriteit. Door publieke en interne maatregelen te nemen, zorgen we ervoor dat fraude tot een minimum herleid kan worden.

Continue controle

Wij controleren altijd hoe ons systeem gebruikt wordt. Als we iets verdachts opmerken, wordt uit voorzorg alle toegang tot ons systeem ontzegt. Bovendien houden wij lijsten bij met frauduleuze transacties, gebruikers of andere zaken die bij ons niet meer welkom zijn.

Zelflerend systeem

Smsbox.be werkt met een continue monitoring systeem. Het geeft aan wanneer er handmatig naar dingen moet gekeken worden. Hierdoor kunnen we zelf besluiten of iets op fraude lijkt, of niet. Daarbij is het systeem zelflerend, en werkt daarom steeds beter en efficiënter.

Waarom is mijn account geblokkeerd?

Er kan door ons automatisch fraudepreventie systeem een onterechte blokkering gebeurd zijn, maar je account kan ook geblokkeerd worden als je de regels of voorwaarden van Smsbox.be overtreedt. Wanneer je toch denkt dat het om een vergissing gaat, kun je via ons contactformulier een verzoek indienen om je account terug te activeren.

Rechten/plichten en aansprakelijkheid van de Smsbox.be

Smsbox.be garandeert een 99.9% uptime van haar gateway. Smsbox.be is verantwoordelijk voor het afleveren van de sms/mms/fax aan haar partners en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de nalatigheid van haar partners tegenover de gsm-operatoren. Er is géén garantie in afleveringstijd of een uiteindelijke aflevering bij de bestemmeling.

Wijzigingen in roaming overeenkomsten tussen GSM-operatoren, zou Smsbox.be kunnen beletten dat er naar sommige netwerken kan verstuurd worden. Smsbox.be is afhankelijk van derden en kan derhalve niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele problemen. De klant wordt zo snel mogelijk verwittigd via e-mail, indien er zich wijzigingen voordoen.

Smsbox.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zijn zware fouten of voor de zware en opzettelijke fouten gepleegd door een aangestelde of uitvoeringsagent.

Smsbox.be aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor enige schade of verlies die door de klant of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten.

Smsbox.be draagt er zorg voor dat het systeem 24 uur per dag bereikbaar is, zulks behoudens periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. Smsbox.be kan niet aansprakelijk gesteld worden eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien.

Smsbox.be zal de privacy van de klant beschermen en zodoende nooit de inhoud van de verzonden berichten, telefoonnummers en adressen bekendmaken aan derden met voorbehoud van de gerechtelijke instanties en interne controle. Meer info vindt u terug in onze Privacy Policy.

Smsbox.be is verplicht om de klant bij te staan bij technische moeilijkheden binnen een redelijke termijn van vijf (5) dagen.